Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een vestiging van STERK! Fysiek Trainingscentrum en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van STERK! Fysiek Trainingscentrum (hierna te noemen “de deelnemer”).

2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding

1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door een account aan te maken in het online systeem Trainin en het kennisnemen van de algemene voorwaarden. Het lidmaatschap vangt aan, nadat STERK! Fysiek Trainingscentrum de betaling van het product heeft ontvangen voor de datum van ingang, zoals in het systeem staat aangegeven.

2. Vóór de training bij STERK! Fysiek Trainingscentrum dient de deelnemer zich online aan te melden als deelnemer van de training. Dat kan ver vantevoren en kan tevens vastgelegd worden voor meerdere weken.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

1. Een lidmaatschap bij STERK! Fysiek Trainingscentrum zal ingaan op de aangegeven ingangsdatum en is altijd voor de duur van minimaal 2 maanden met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.

2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via IDEAL voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Alle maandelijkse betalingen zullen na de eerste IDEAL betaling automatisch gaan elke zelfde dag van de maand. Een 10-rittenkaart kan steeds opnieuw aangeschaft worden via IDEAL.

3. Bij blessure of ziekte is ook een bevriezing van het abonnement mogelijk voor een periode van maximaal 2 maanden per jaar. Na deze periode gaat het abonnement weer in.

4. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, kan de deelnemer zich niet inplannen voor de lessen. Pas na aanschaf van een product (abonnement of 10-rittenkaart) kan men inplannen en deelnemen aan de betreffende les.

5. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.

6. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot STERK! Fysiek Trainingscentrum worden geweigerd. STERK! Fysiek Trainingscentrum is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

7. STERK! Fysiek Trainingscentrum behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 4 weken voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.

Artikel 4: Trainingstijden

1. STERK! Fysiek Trainingscentrum behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan het aantal trainingen waarvoor gekozen is in het abonnement, vindt geen restitutie van de abonnementsgelden plaats.

3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is STERK! Fysiek Trainingscentrum gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Wijziging van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap kan op elk moment worden uitgebreid/verminderd dmv meerdere/minder aantal trainingen per week, ingaande aan het begin van de volgende maand.

2. Een aanvullend abonnement kan worden opgezegd door schriftelijk op te zeggen bij STERK! Fysiek Trainingscentrum.

3. Een aanvullend abonnement kan worden beëindigd per de datum waarop het abonnement afloopt.

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap

1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij STERK! Fysiek Trainingscentrum.

2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met een opzegtermijn van 1 maand.

3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.

4. STERK! Fysiek Trainingscentrum behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

1. STERK! Fysiek Trainingscentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

2. Het gebruik maken van trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij STERK! Fysiek Trainingscentrum, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

3. STERK! Fysiek Trainingscentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.

4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

5. Tevens zal de deelnemer STERK! Fysiek Trainingscentrum vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 8: Huisregels

1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van STERK! Fysiek Trainingscentrum en hiernaar te handelen.

2. De algemene voorwaarden en de huisregels van STERK! Fysiek Trainingscentrum zijn bij de balie op te vragen.

Artikel 9: Persoonsgegevens

1. STERK! Fysiek Trainingscentrum verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.

2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van STERK! Fysiek Trainingscentrum zijn opgenomen. STERK! Fysiek Trainingscentrum gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.

3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 10: Rechtstoepassing

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met STERK! Fysiek Trainingscentrum aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en STERK! Fysiek Trainingscentrum, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de STERK! Fysiek Trainingscentrum-vestiging is gevestigd.

3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van STERK! Fysiek Trainingscentrum te accepteren.

STERK! Fysiek Trainingscentrum juli 2015

Contact

Heeft u een vraag? Stuur een email en ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt